Spar firmaet for store summer i sykdomsutgifter med forsikring

En lite kjent ordning for småbedrifter kan gjøre sykmeldinger letter å håndtere økonomisk, forsikringen tegnes gjennom NAV.

Som du kanskje vet, plikter arbeidsgivere å dekke de første 16 kalenderdagene av sykepengene til ansatte. Hvis sykemeldingen varer lenger enn dette tar det offentlige over via folketrygden. Disse 16 dagene kalles gjerne arbeidsgiverperiode. Det mange ikke vet er at arbeidsgiver på visse vilkår har en mulighet til å få kreve refusjon for opptil 13 av disse 16 dagene, slik at arbeidsgiver maksimalt må dekke de 3 første dagene av hver sykdomsperiode.

NAV tilbyr dette gjennom en forsikringsordning, Forsikring for små bedrifter. Bedriften din må oppfylle noen krav for å kunne benytte denne ordningen.

Hva koster det?

Forsikringspremien er basert på en prosentsats som fastsettes årlig. Per i dag er den på 1,3 % av de totale lønnsutgiftene i året som slutter midt i forsikringsperioden, som løper 12 måneder fra hver 1. juli. For et firma med lønnskostnader på 500 000 blir forsikringspremien 6500 kr i året. 

Myntet på småbedrifter

For å kvalifisere for forsikringen må firmaet i det foregående året ikke ha utbetalt mer enn til sammen 40 G i lønnsutgifter. «G» er betegnelsen på grunnbeløpet folketrygden opererer med, som etter siste justering er på kr 96 883, hvor 40 G da vil tilsvare i underkant av 4 millioner kroner. I denne summen kan du ikke regne med:

  • Honorarer, det vil si engangsbetalinger til selvstendig næringsdrivende for tidsbegrenset arbeid (f.eks et foredrag), eller godtgjørelse til styremedlemmer.
  • Sykepenger av den delen av lønn til arbeidstaker som overstiger 6 G (i 2018 blir dette all lønn som overstiger 581 298 kr)
  • Provisjon.
  • Arbeidsgiveravgift.
  • Lønn som allerede har blitt refundert av folketrygden i forbindelse med graviditet eller sykdom.
  • Utbetalinger til arbeidstakere med 100% uførepensjon.

Slik søker du

Firmaet må søke om forsikringen ved å sende inn skjema NAV 08-21.05 (PDF). Er firmaet kvalifisert vil forsikringen tre i kraft fra neste kvartal.

Som arbeidsgiver betaler du ut sykepenger som vanlig i de 16 første dagene, og deretter kan du kreve refusjon. Refusjon søkes da på skjema NAV 08-21.15, og dette bør gjøres fortløpende etter hver sykemeldingsperiode der du har betalt sykepenger. Firmaet kan få refusjon på sykemeldinger som strekker seg tilbake tre måneder før den måneden det ble søkt om refusjon. Skjemaet finnes dessverre ikke elektronisk i Altinn, og må sendes i posten eller leveres på NAV-kontoret der du bor.

Husk på disse tingene

Viktig å huske på at:

  • Omsorgspenger utbetalt i forbindelse med barns sykdom ikke dekkes av forsikringen.
  • Hvis du sier opp forsikringen, eller NAV sier den opp fordi du ikke har overholdt frister, vil du ikke kunne melde deg inn igjen før ett år har gått.
  • Ordningen opphører hvis de ansatte tjener mer enn til sammen 40 G i året.
  • Ordningen opphører også ved avvikling/sletting av firmaet, eller ved manglende innbetaling av forsikringspremie for neste kvartal.

 

Sist oppdatert 05.11.2018