Diett eller refusjon av utgifter til mat på dagsreiser - skattepliktig?

Det er gjort endringer i arbeidsgiver mulighet til å utbetale skattefri diett til de ansatte. Arbeidsgiver må også være oppmerksom på at dette får konsekvenser når utgifter til mat refunderes på regning. "Merkostnad/normalarbeidssituasjon" er viktige begreper som må vurderes utifra om du kan få refusjon skattefritt

I Skattedirektoratets (SKDs) kunngjøring fra oktober 2017 ble det gjort rede for hvem som kan få dagdiett skattefritt. En ytterligere presisering kom i Forskuddsutskrivingen for 2018. Det er imidlertid fortsatt en del usikkerhet til hvordan arbeidsgiver skal praktisere diettreglene.

Ansatte på dagreiser kan få utbetalt dagdiett skattefritt forutsatt at vilkårene i skattebetalerforskriften § 5-6-12 (4) er oppfylt. Dette innebærer at den ansatte må være på tjenestereise, levere reiseregning, følge bestemmelsene i særavtale/tariff og ikke få diett utover forskuddssatsene. Det er praktiseringen av denne reglen SKD nå har forsøkt å presisere.

Merkostnader

Først understreker SKD at dagdiett kun kan utbetales skattefritt når arbeidstakeren har blitt påført merkostnader til mat i tilknytning til reise for arbeidsgiver. Dette innebærer at ansatte må ha ekstra kostnader til mat utover det som må anses som normal kostnader. I denne vurderingen mener SKD at det må legges vekt på hvor den ansatte normalt utfører arbeid og forutsigbarheten knyttet til dette.

Diett

Det er en forutsetning for skattefri dekning av utgifter til kost at den ansatte har merutgifter til mat. Skattedirektoratet har i forskuddsutskrivingen for 2018 presisert at utgifter til mat ikke i seg selv er nok for skattefri dekning. Ansatte må ha hatt en ekstra kostnad til mat og direktoratet legger til grunn at, om man pådrar seg merkostnader, i stor grad beror på arbeidssituasjonen.

Ansatte som har arbeid som innebærer regelmessige reiser og som har reiser som en del av sin normalarbeidssituasjon, som for eksempel håndverkere og selgere, regnes i utgangspunktet ikke å ha merkostnader til mat. Det legges til grunn at kostnader til mat for disse gruppene likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk el, som andre arbeidstakere uten reisevirksomhet også har. De vil derfor IKKE kunne få diett utbetalt skattefritt. Ansatte som reiser mer sporadisk, som i kundemøter el, vil kunne anses å ha merkostnader til mat siden de ikke har mulighet til å planlegge dagen og måltider i samme utstrekning som på en vanlig arbeidsdag. de vil følgelig kunne få diett utbetalt skattefritt. Dette innebærer at mange arbeidsgivere nå må foreta en konkret vurdering av om ansatte på dagsreiser har merkostnader til mat. Denne grensedragningen vil for mange arbeidsgivere medføre tolkningsspørsmål det kan være vanskelig å ta stilling til.

Ansatte med mobilt arbeidssted som for eksempel sjåfører, piloter, ansatte på ferjer, kan ikke få dagdiett skattefritt.

Refusjon

Kan denne gruppen arbeidstakere få refundert utgifter til mat når de er ute på oppdrag, uten at den blir skattepliktig? NEI! Når ansatte ikke anses å ha merkostnader fordi de har arbeid som innebærer regelmessig reising, så har Skattedirektoratet bekreftet at utgifter til mat heller ikke kan refunderes trekkfritt etter bilag for denne gruppen. Det finnes imidlertid et unntak ved lengre daglig fravær fra hjemmet, se under.

Jobbe minst 10 timer

Når ansatte har jobbet minst 10 timer eller mer kan arbeidsgiver skattefritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Denne satsen er i 2019 kr 200 pr dag. 

Betaling av mat med firmakort:

For å unngå full beskatning av de som har reise som sin faste normalarbeidssituasjon, kan det brukes firmakort. Firmakort anses som en naturalytelse som vil være skattepliktig etter statens forskuddssatser (kost = 1 måltid 46kr, 2 måltider 70kr og for alle måltider 89kr,-

Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss.

 

Oppdatert 18.01.2019